පාරිසරික අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බැහැර කරන කැළිකසළවලින් 80% පුලුස්සනවා; පොලිතීන්වලින් ප්‍රතිචක්‍රියකරණය කරන්නේ 8%ක් පමණ – පරිසර අමාත්‍ය

භාවිත කොට ඉවතලන මුව (මුඛ) ආවරණ කෝටි 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගත වූ කාලයේදී පරිසරයට මුදා හැර ඇතැයි අනාවරණය වේ. එය...