පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව

ගල් අඟුරු සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ එලෙසම ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි නියෝගයක්

ගල් අඟුරු මිලදීගැනීම සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව(කෝප් කමිටුව) විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා...

දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් සකස් කරන්න – කෝපා කමිටුවෙන් ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට නිර්දේශ

දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් සකස් කරන්නැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝපා කමිටුව) පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට...

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කෝප්(COPE) කමිටුවෙන් නිර්දේශ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නිර්දේශ...