පාකිස්තානුවන්

පකිස්තානය පොරොන්දු ඉටුකරයි: 330000 මාසික පඩිය හා මිලියන 20ක් ප්‍රියන්ත බිරියගේ ගිණුමට

පාකිස්තානයේදී කුරිරු අන්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට ලක්ව අකාලයේ මියගිය ප්‍රියන්ත කුමාර හා සම්බන්ධ සංසිද්ධිය පාකිස්තානු අගමැති මෙන්ම එරට ආගමික නායකයින්ද හෙළා දුටු...