පළාත් පාලන මැතිවරණය

කල්දැමූ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට කොමිසම යළි මුදල් ඉල්ලයි

කල් දමා තිබෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා මැතිවරණ කොමිසම නැවතත් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ඉල්ලා ඇති බවට වාර්තා වේ. ඒ...

රජයේ තීරණයෙන් රුපියල් ලක්ෂ දස දහසක පාඩුවක් – පැෆරල් සංවිධානය

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය මඟින් රුපියල් ලක්ෂ දස දහසක මුදලක් රටට අහිමි වන...

පළාත් පාලන මැතිවරණයට දුන් නාමයෝජනා අවලංගු කරන්න අනුමැතිය

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා භාරදුන් නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක...