පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නීතිපතිවරයාට අතුරු නියෝගයක්

2023 අය වැයෙන් පළාත් පාලන ඡන්දයට වෙන් කළ මුදල් රඳවා ගැනීමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය (03) මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට හා මුදල්...

අය වැයෙන් වෙන්කළ මුදල් මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට එරෙහිව පෙත්සමක්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා 2023 වසරේ අය වැය තුළින් වෙන්කර තිබෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන මැතිවරණ කොමිසම වෙත නිකුත් නොකිරීමට...

සැළසුම් කළ පරිදි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට අවසර

සැළසුම් කළ පරිදි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මැතිවරණ කොමිශන් සභාවට අවසර ලබාදී තිබෙනවා. ජනතාවගේ අයිතියක් වන සර්ව...