පවුල් පසුබිම් වාර්තාව

කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වීමේදී පවුල් පසුබිම් වාර්තාව අනිවාර්ය නොකිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය

වයස අවුරුදු දෙක හෝ ඊට වැඩි දරුවන් සිටින කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වීමේදී අනිවාර්ය පවුල් පසුබිම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවෙන්...

You may have missed