පවුල් ජීවිතය

ලොව සෑම 6 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුම වඳභාවයට ලක්වෙලා – ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

ලොව සෑම 6 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුම වඳභාවයට ලක්ව ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය කරනවා. වඳභාවයට ලක්ව සිටින අයට පවුල්...