පලස්තීන ජනයා

පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය විසින් දීර්ඝ නිවේදනයක්

මෙරට පිහිටි පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ දීර්ඝ නිවේදනයක් අප වෙත ඒවා තිබෙනවා. පලස්තීන ජනයා මතට අඛණ්ඩව එල්ල කරන...