පරිසරය විනාශ

මේ රජය යටතේ තරම් පරිසරය විනාශ කරන යුගයක් අපි කිසිදාක දැක්කේ නෑ – ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

වත්මන් රජය යටතේ තරම් පරිසරය විනාශ කරන යුගයක් තමන් කිසිදිනක දැක නොමැති බව ඕමල්පේ සෝභිත හිමි පවසයි. "වත්මන් රජය යටතේ...