පරිභෝජනයට නුසුදුසු

පරිභෝජනයට නුසුදුසු මිරිස් කන්ටේනර් 40ක් ප්‍රති නැව්ගත කරලා

පරිභෝජනයට නුසුදුසු මිරිස් කන්ටේනර් 40කට අධික සංඛ්‍යවක් පසුගිය මාස තුන ඇතුළත ප්‍රති නැව්ගත කිරීමට නිර්දේශ කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර...

පරිභෝජනයට සුදුසු නැති සීනි කිලෝ 50 මිටි 200ක් පිටකොටුවෙන් අල්ලයි

පරිභෝජනයට නුසුදුසු සුදු සීනි කිලෝ 50 මිටි 200 ප්‍රවාහනය කිරීමට සුදානම් කර තිබියදී ලොරි රථයේ රියැදුරු හා සහායක ද සමග...