පර්යේෂණයකින්

පොලීසියට කඳුළු ගෑස් මිලදී ගැනීමේදී රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කර නෑ; කල් ඉකුත් වූ කඳුළු ගෑස් භාවිත කරලා

ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසියට කඳුළු ගෑස් මිලදී ගැනීමේදී ඒවායේ අන්තර්ගතය ගැන රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කර නැතැයි හෙලිවී ඇතැයි සමාජය සහ සාමයික...