පනත්කෙටුම්පත

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21වැනි සංශෝධනයේ වගන්ති ගණනාවක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ21 වැනි සංශෝධනය නමැති පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති ගණනාවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි හෙයින් එම වගන්ති පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් මෙන්ම ජනමත...

You may have missed