පක්ෂියා

වසර 140කට පෙර වඳ වී ගොස් ඇති බවට සැලකෙන “ෆෙසන්ට් පරෙවියා” පැපුවා නිව්ගිනියාවෙන් සොයා ගනී

වසර 140 කට පෙර වඳ වී ගොස් ඇති බවට සැලකෙන පක්ෂියෙකු පැපුවා නිව්ගිනියාවේ වනාන්තරයකින් සොයාගෙන තිබෙනවා. 1882 පළමු වරට සහ...