නිවාස ලබාදීම

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිවාස ලබා දීමට පියවර

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයට ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ද්‍රවිඩ ජනතාවට නිවාස ලබා දීමට එරට ප්‍රාන්ත මහ ඇමති පියවර ගෙන තිබෙනවා. පසුගිය...