නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය

5000 පෝලිමේ සිටි කාන්තාවක් ඇද වැටී මිය යයි.. කොරෝනා පරීක්‍ෂණ කරයි

නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවන ලද ප‍්‍රදේශවලට රජය විසින් ලබාදෙන රුපියල් පන්දහසේ ආධාරය ලබාගැනීම සඳහා පෝලිමේ සිටියදී කාන්තාවක ඇද වැටී මිය...