නිර්දේශ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කෝප්(COPE) කමිටුවෙන් නිර්දේශ

ඉන්ධන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නිර්දේශ...

ශ්‍රී ලංකා රජයට ඉදිරියේදී ආර්ථික අර්බුද රැසක් – ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF)

ශ්‍රී ලංකා රජයට ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉදිරියේදී අර්බුද රැසකට මුහුණදීමට සිදුවන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (ධ්ර්ජ්) නිවේදනය කරයි. තිරසර නොවන මට්ටම්...

කොවිඩ් යළි නැගිටීම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයෙන් ජනාධිපතිට නිර්දේශ 4ක්

කොවිඩ් රැල්ලක් යළි ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර පිළිබඳ නිර්දේශ හතරක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය විසින් ජනාධිපති...