නියෝජිත කණ්ඩායමක්

GSP+ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් දින 10ක නිල සංචාරයක

ඇගලුම් නිෂ්පාදන, ඇතුළු නිෂ්පාදන කිහිපයක් අපනයනය කිරීම සදහා යුරෝපා සංගමය මෙරටට ලබා දෙන ජී.එස්.පී ප්ල්ස් තීරු බදු සහනය සම්බන්ධයෙන් සොයා...