නිදහස් ජනතා සන්ධානය

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන පක්ෂ දෙකටම ලැබෙන්නේ 8% ඡන්ද ප්‍රතිශතකයක්

පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව කර ඇති තාක්ෂණික පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල අනුව ආණ්ඩුවට සියයට 10ක පමණ ඡන්ද ප්‍රතිශතකයක් ලැබෙනු ඇති බවත් මැතිවරණයේ...

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ‘හෙලිකොප්ටරය’ ලකුණනෙන් නිදහස් ජනතා සන්ධානය

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය, නිදහස ජනතා සභාව, උත්තර සභාගය ඇතුළු සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම එක්ව පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී...