නිතිඥ සාලිය පීරිස්

හිටපු ආණ්ඩුකාරවරු තිදෙනෙකු අන්තර්කාලීන ජනාධිපති ධූරයට සාලිය පීරිස් නම් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නිතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නිතිඥ සාලිය පීරිස් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් කිරීමට යෝජනා කරමින් හිටපු...

You may have missed