නිකොලායි පට්රුශෙව්

රුසියානු ආරක්ෂක මණ්ඩල ලේකම් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හමුවිය

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක මණ්ඩල ලේකම් නිකොලායි පට්රුශෙව් (Nikolai Patrushev) මහතා (22) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමුවිය....