නැගෙනහිර මුහුද

නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ පුද්ගලයින් 20ක් සමග ඩිංගි යාත්‍රා 08ක් නාවික හමුදා භාරයට

නැගෙනහිර මුහුදේ කෝකිලායි ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ කලපු ප්‍රදේශයේ දී නීති විරෝධී ලෙස විදුලි ආලෝක ධාර භාවිතයෙන් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ...