නාසා ආයතනය

2030 වනවිට සඳ මත මිනිසුන් ජීවත් විය හැකියි – නාසා ආයතනය

2030 වසර වන විට මිනිසුන්ට සඳ මත ජීවත් විය හැකි බවට නාසා ආයතනය පවසයි. නාසා ආයතනයේ ඔරියන් චන්ද්‍ර අභ්‍යවකාශ යානා...

ග්‍රාහකයක ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැළැස්වූ නාසා මෙහෙයුම

අභ්‍යවකාශයේ පැවති ග්‍රාහකයක, ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැලැස්වීමට නාසා ආයතනය සමත්වුණා. නාසා ආයතනයට අයත් ඩාර්ට් ගවේෂණ යානය අභ්‍යවකාශයේ පැවති ග්‍රාහකයක...

වසර බිලියන 13ක් ඈත අතීතයේ විශ්වයේ මණ්දාකිණි නිර්මාණය වූ ආකාරය ඡායාරූපයට

වසර බිලියන 13ක් ඈත අතීතයේ, විශ්වයේ මණ්දාකිණි පිහිටීම සහ මණ්දාකිණි නිර්මාණය වූ ආකාරය ඡායාරූපයට නැගීමට ඇමෙරිකාවේ නාසා ආයතනය සමත් වී...