නාවික ආරක්ෂාව

ඉන්දියාව සමග අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම් ගැන වහාම රටට හෙළිකරන්න – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

ඉන්දියන් සාගරයේ නාවික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම් 3 පිළිබඳව වහාම ජනතාවට හා පාර්ලිමේන්තුවට...