න්‍යෂ්ටික යුද ශීර්ෂ

උතුරු කොරියාව නව න්‍යෂ්ටික යුද ශීර්ෂ එළිදක්වයි

උතුරු කොරියාව තම නව න්‍යෂ්ටික යුද ශීර්ෂ එළිදක්වනු ලැබුවා. න්‍යෂ්ටික බැලිස්ටික් මිසයිල නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සකසන ලද යුද ශීර්ෂයන් එළිදැක්වීම...