නව වසර

සමෘද්ධිය කරා අපි පියවර තැබිය යුත්තේ ආත්ම විශ්වාසය, කැපවීම සහ එකමුතුකම තුළින් – ජනපති

උදා වූ නව වසර අලුත් හැඟීම් සමඟ සුබවාදීව සහ අධිෂ්ඨානශීලීව අනාගතය දෙස බැලීමට පොළඹවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා....

නව වසරට සෙත් පතා ජනපති සහ අගමැති කිරිවෙහෙරට

ලබන්නා වූ නව වසරට සෙත් පතා ඓතිහාසික කතරගම පූජා භූමියේ පැවැත්වෙන ආගමික වතාවත්වලට සහභාගී වීමට පැමිණ සිටින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ...