නව බදු සංශෝධන

ආබාධිතයන් පාවිච්චි කරන උපකරණ 31ක මිල ගණන් 400%කින් වැඩි වෙලා – ගාමිණී වලේබොඩ

රටේ විවිධ ආබාධිතයන් පාවිච්චි කරන කෘතීම පාද, රෝද පුටු, සැරයටි කිහිලිකරු ඇතුළු උපකරණ 31ක මිල ගණන් රජය පැනවූ අලූත් බදු...