නව ඒකකයක්

මහජන ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට; දුස් තොරතුරු නිර්මාණය වීම අවම කිරීමට නව ඒකකයක්

මාධ්‍යයේ පළවන ජනතා ගැටලුවලට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දෛනික අවධානය යොමු වන බැවින් එම ගැටලු කඩිනමින් විසඳීම සඳහා මෙන්ම දුස්...