නවෝත්පාදකයින්

2023 වසරේ Spiralation වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නවෝත්පාදකයින්ට ආරම්භක අවධියේ සිට ඉදිරියට ඒමට දිරිමත් කරන හා අනුග්‍රහය දක්වන Spiralation වැඩසටහන සඳහා 2023 වසර වෙනුවෙන්...