නන්දන මාවත

භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉඩම් ආණ්ඩුවේ පෞද්ගලික හිතවතුන්ට පැවරීමේ සූදානමක්

ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය සතු නන්දන මාවත පරිශ්‍රය සතු ඉඩම තමන්ගේ පෞද්ගලික හිතවතුන්ට පවරා දීම සඳහා රුවන්වැලිසෑය ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්...