දේශීය හෝ විදේශීය ආයෝජන

ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලය යටතේ ඇති සත්ව ගොවිපොළ 6ක් දේශීය හෝ විදේශීය ආයෝජන සමාගම්වලට

ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලය යටතේ ඇති මහ පරිමාණ සත්ව ගොවිපොළ හයක් දේශීය හෝ විදේශීය ආයෝජන සහිත ආයතනවලට දීර්ඝකාලීන පදනමින් බදුදීමට...

You may have missed