දේශීය කුකුළු නිෂ්පාදන කර්මාන්තය

බිත්තරවටලත් මිල සූත්‍රයක්

බිත්තරයක නිෂ්පාදනය සඳහා යන පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන බිත්තරයක මිල තීරණය කිරීම සඳහා මිල සූත්‍රයක් වෙළෙඳ හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින්...