දේශපාලන ස්ථාවරත්වය

දේශපාලන අස්ථාවරත්වය IMF ණය ආධාර සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද කළ හැකී – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ආධාර සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද කළ හැකි බව ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ...

හදිසි නීතිය පැනවූයේ ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කර සමාජ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමටයි – ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් හදිසි නීතිය පනවනු ලැබුවේ ජනජීවිතය සුරක්ෂිත කර සමාජ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති...

You may have missed