දේව පිළිමයක්

රක්වාන බුද්ධ ප්‍රතිමාවට සහ රණවිරු ස්මාරකයට හානි කරලා – පොලීසිය

රක්වාන දෙමුවාත ස්ටෝරු කඩේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබූ රණවිරු ස්මාරකය සහ ආසන්නයේ තිබූ කුඩා බුද්ධ ප්‍රතිමාව කඩා බිඳ දමා විනාශ කර...

You may have missed