දූෂණ සංජානන දර්ශකය

දූෂණ සංජානන දර්ශකය අනුව ශ්‍රී ලංකාවට 101වන ස්ථානයේ; 2021ට වඩා 2022දී මෙරට දූෂණය ඉහළට

2021 වසරට වඩා 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණය ඉහළ ගොස් ඇතැයි, ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය සිය නවතම වාර්තාවකින් අනාවරණය කර තිබේ....

රාජ්‍ය අංශයේ දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් පදනම් කර ගත් CPI දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව 102වන ස්ථානය දක්වා පසු බසී

පසුගිය වසර 10ක කාලය තුළ දූෂණය පිටු දැකීමේ දී කිසිදු ප්‍රගතියක් ලබා නොමැති CPI දර්ශකයේ රටවල් 86 අතර ශ්‍රී ලංකාවද...