දුර්ලභ අවස්ථාවක්

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ග්‍රහ ලෝක 5ක් එක් රේඛාවක දිස් වන දුර්ලභ අවස්ථාවක්

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ග්‍රහ ලෝක 5ක් එක් රේඛාවක දිස් වන දුර්ලභ අවස්ථාවක් 24 සිට දර්ශනය වන බව තාරකා විද්‍යාඥයෝ පවසති....