දිවාසැරි හූනන්

ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු සොයා ගනී

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ (වියළි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ඇතාගල වනාන්තරය තුලින් සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ (අතරමැදි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත්...