දින හතරක වැඩ සතියක්

බ්‍රිතාන්‍ය දින හතරක වැඩ සතියක් අත්හදා බැලීමකට

දින හතරක වැඩ සතියක් එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාස හයක අත්හදා බැලීමේ කාල සීමාවක් (18) සිට එක්සත් රාජධානිය පුරා...