ද්විපාර්ශ්වික සබදතා

ඇමෙරිකාව සමග ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාවෙන් තර්ජන

රුසියාවේ වත්කම් තහනම් කිරීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කටයුතු කළහොත් දෙරට අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික සබදතා සම්පූර්ණයෙන් අත්හරින බවට රුසියාව තර්ජනය කර...