දයාල් කුමාරගේ

වතු පාලන අධිකාරියේ නිලධාරින්ගේ ජිවිතවල අවදානමක්

වතු කම්කරුවන්ගේ ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වතු පාලනය කිරිමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇතැයි ලංකා වතු අධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති දයාල් කුමාරගේ...