දකුණු ආසියාව

SriLankan ගුවන් සේවයට සිංගප්පූරුවේ පැවති 2023 APEX Passenger Choice Awards සම්මාන උලෙළේදී සම්මානයක්

සිංගප්පූරුවේ පැවති 2023 APEX Passenger Choice Awards® සම්මාන උලෙළේදී දකුණු ආසියාවේ විශිෂ්ටතම ගුවන් සේවා ආහාර පාන සහ ආසන පහසුව (for...

දකුණු ආසියාවේ සහ ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම වරාය බවට කොළඹ වරාය

ගෝලීය බහාලුම් වරාය කාර්ය සාධන දර්ශකයේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනූව කොළඹ වරාය දකුණු ආසියාවේ සහ ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම...

You may have missed