තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 266ක්

විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 266 දෙනෙකු සිටින බව මේ වන විට හෙළි වී තිබෙනවා. සෑම දේශපාලන පක්ෂයකටම අයත් වන...