තුවක්කුකරුවන්

අසාර්ථක වුණු හයිටි අග්‍රාමාත්‍ය ඝාතන තැත්

හයිටි අග්‍රාමාත්‍ය ඒරියල් හෙන්රි ඝාතනය කිරීමට තුවක්කුකරුවන් පිරිසක් උත්සාහ ගත් නමුත් එය අසාර්ථක විය. හයිටි නිදහස් දිනයට යෙදී තිබුණු අතර,...