තුර්කි පාර්ලිමේන්තුව

NATO සංවිධානයේ සාමාජිකයකු වීමට ෆින්ලන්තයට අනුමැතිය

උතුරු අත්ලාන්තික් ගිවිසුම් සංවිධානය හෙවත් ‘නේටෝ’ සංවිධානයේ සාමාජිකයකු වීමට ෆින්ලන්තයට අනුමැතිය ලබා දීමට තුර්කි පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. ෆින්ලන්තයට ‘නේටෝ’...