තැපැල් කාර්යාල

තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි-ජල බිල්පත් ගෙවීමේ ගාස්තුවත් ඉහළට

තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි සහ ජල බිල්පත් ගෙවීමේදී අය කරන සේවා ගාස්තුව රුපියල් 20ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ. තැපැල් කාර්යාලවලින් විදුලි...

තැපැල් කාර්යාල සතියට දින 3යි; රෙජිස්ට්‍රාර් සේවා දින දෙකයි

රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්වය හේතුවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් එහි සියලුම ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලින් සඳුදා සහ බඳාදා දිනවල පමණක්...

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය කාලය තුළ තැපැල් කාර්යාල සතියේ දින හතරකට

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ තැපැල් කාර්යාල සතියකට දින හතරක් පමණක් විවෘත කරන බවත් බඳාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දෙදින තැපැල්...