ත්‍රස්තවාදී ලේබලය

ඕනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවක්, ත්‍රස්තවාදී ලේබලය ඇලවිය හැකි යෝජිත ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත

යෝජිත ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත පවතින ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට වඩා බොහෝ සෙයින් අහිතකර බව දෙමළ ජාතික සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ...