තරුණ වගාකරුවන්

වගා නොකළ රජයේ ඉඩම් තරුණ වගාකරුවන්ට ලබාදීමට තීරණයක්

ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ ඒකාබද්ධ පුළුල් වැඩසටහනක් වහාම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස්...