ණය ගැනුම් සීමාව

ණය ගැනුම් සීමාව සීමාව බිලියන 3397 දක්වා වැඩි කිරීමට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය

ණය ගැනුම් සීමාව වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද 2020 අංක 07 දරන විසර්ජන පනත සඳහා වූ සං‍ශෝධනයට පසුගියදා සභාපති...