ණය ආධාර

දේශපාලන අස්ථාවරත්වය IMF ණය ආධාර සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද කළ හැකී – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය ආධාර සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය ප්‍රමාද කළ හැකි බව ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ...

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 2ක ණය ආධාරයක්

මේ වසර තුළ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාති වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 02ක ණය ආධාර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මඟින් වෙන් කර තිබේ....