ඩිජිටල් වේදිකාව

ආර්ථික ස්ථායිකරණ අනු කමිටුවට අදාළ තොරතුරු ජනතාව සමඟ සම්බන්ධ කරගැනීමේ අරමුණින් නව වෙබ් අඩවියක්

පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික සභාවට අනුබද්දව පිහිටුවා ඇති ආර්ථික ස්ථායිකරණ අනු කමිටුවට අදාළ තොරතුරු ජනතාව සමඟ සම්බන්ධ කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිව නව වෙබ්...

You may have missed