ජූලී ජේ. චන්ග්

සිංහල සහ දෙමළ බස ඉගෙන ගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපතිනිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නව අමෙරිකානු තානාපතිනිය ජූලී ජේ. චන්ග් මහත්මිය සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නා අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් සිය ට්විටර් ගිණුමේ...